Отрывок из Библии на Удинском языке

   İsus iz tələboğoxun Gessamani ukʼala galane harey.Tələbox baskʼetʼuniy, İsusal taśi pʼə̌ xode arane bakala jene tʼǒx duvanebsay, izi qʼoduğaxunal apʼe śʼoroyesay.Şotʼin jene loxol kʼośʼpʼaki duvanebsay ki “ –Ay Bava, bərkəz hun me əşurxo çʼovakestʼa “. Buxačuğonal şotʼaynakʼ işiğe saksay, Buxačuğon şotʼo zore tastʼay ki, şotʼin tʼe çətinluğxo, tʼe köruğxo portʼpʼane, cünki İsusen avaney ki, iç gərə xaçe loxol zapʼeğane, iç gərə amdarxoy taxsırxo görə qʼurban tadeğane.Buxačuğonal işiğ saki şotʼo zore tastʼay.İsusi tələboğoy suntʼinal muğurbaki aneksay ki, İsusi bel işiğe bistʼay, şotʼin duvabatʼan.

İsusi sa tələbinenal İsusa taśi toydene, peney ki ” -Zu və̌x akestʼoz manuva İsus, və̌nal şotʼo  biqʼanan”. Əskʼərxo aruxla-aruxla haritʼun, şotʼinal iz kʼəşinen akʼesedi İsusi loxol. Əskʼərxoy suntʼinal iz kiyel xançalla çuresay ki İsusa taśi biqʼane. Tʼe arane Pʼyotʼeren iz xançala çʼevkʼi şotʼay ʼ ǔmǔğa bonestʼa. İsusen iz tələboğo bütümə qoş-qoşebi ki dava maqʼan baki. Oşal İsusen taśi tʼe əskʼəri ǔmǔğo iz kin bineqsa, şotʼay ǔmǔgal qʼolayebaksa. Amdarxon kotʼo akʼi gele mətʼtʼəl mantʼunstʼa, çünki şotʼoğoynakʼ ko kala sa mövcüzəney.İsusa biqʼi haqʼi tatʼunştʼa.

İsusa kəndüren ğaç̌pʼi etʼunştʼa parçaği tʼǒğǒl. Parçaği pʼə̌ tərəfluval izi vəzirxone arśey. Parçağal, vəzirxoal gele əcuğlutʼuniy. Parçağen İsusaxun xavare haqʼi:

—          Hunnu Buxačuğoy gar?

İsusenal şotʼo coğabe tadi:

—          Zu tez nexe kotʼo, hunen nexe.

Kʼe əitəxun oşa parčağ samalal əcuğlainşebaksa, İsusal yaqʼanebsa Pʼilatʼi tǒğǒl. Parçağen nexe: “-Ko gərə biyane”.

İsusa etʼunştʼa Pʼilatʼi tʼǒğǒl. Bütün camahatal tʼiya ǵiresa. Pʼilatʼal kʼoyaxun eğatʼan izi çoğon nexe: “ – Zu me üşe nepʼez akʼe, hun tʼe İsusa surukʼpʼesmada. Şotʼay taxsır butene.”

Tʼe vədine manine sa axsibayey. Pʼilatʼen avaney ki İsus taxsırsuzey. İsusaxunal sagala türminə biqʼi sa amdaral eçeretʼuniy, şotʼay śʼiyal Varavvaney. Axsibaye görə içoğoy adəten Pʼilatʼen camahataxun xavare haqsa:

—    Yan gərə me amdarxoy suntʼu tərbayan. Upanan běin manu tərben: İsusa, yoxsa Varavva?

Camahaten bütüntin harayene:

—          Varavva tərbanan, İsusa surukʼpʼanan!

Pʼilatʼen avaney ki İsusi taxsır teno, amma hikʼkʼal bes tene baksa. Şotʼin əskʼərxoy suntʼu xene eçestʼa, tʼe xenenal iz kulane ośksa. Kər Pʼilatʼen upsune çuresa ki, tʼe taxsırsuz amdara surukʼpestʼuna izi taxsır teno.

İsusa eçeri batʼunstʼa türminə, izi loxolal lapestʼunstʼa parçaği čʼoča xələtə, izi kiyelal sadənə fə̌ldala şeyal tatʼunstʼa. İsusi qʼoduği loxolal qʼaratikənəxun düześi sa tactʼun laxsa. Əskʼərxonal burtʼunqsa İsusi loxol axšumpsa, şotʼo masqʼarabsa. Nextʼun: “ Běğanane, monne yahudiyoğoy parçağ?” Əskʼərxon axšumaxun içoğoy tapanxotʼun biqsay, bəztʼoğon isə İsusi loxol ç̌utʼunney.

Oşa İsusa tatʼunstʼa sadənə xaç ki , şotʼin axapi taşereqan tʼe xaça zapʼeğala gala. Tʼe xaç durutʼaxune düześey, gele bǐhiney. İsusen bəz vədine tʼe xaça taşes tene baksay, čureney. İsusi tǒğǒlal sa əskʼəroy tatarla. İsus çurkʼala kʼinə əskʼəren tʼe tataren duneğsay şotʼo. Tatari laftʼi ganurxoxun pʼine śʼoroyesay.

İsusen xaça taştʼuna gele amdarene běğsay. Bəztʼoğon axšumeney, bəztʼoğon isə İsusa goroxe eysay, şotʼo köməysune çuresay.

Zapeğala gala hari pʼapʼitʼuxun oşa İsusi ə̌murxo tʼe xaçe loxol pə̌tərəfluval mispʼaren tʼəqtʼi kəndüren xaçaxun ğaç̌tʼunpi. Turmoğoval xaçe loxol tʼə̌qtʼi, belal İsusi qʼaratikəni tacatʼun laxe. İsusi bestʼal izi paltarxoy kʼotʼorxo tʼə̌qtʼi, kʼotʼorxoy loxolal śampetʼun “ Mo yahudiyoğoy parçağe.”  Te xaça tik oç̌alaxtʼunbi.

Xaçe tʼǒğǒləl camahate gireśey, axšumtʼunney İsusi loxol, şotʼo masqʼaratʼunbsay. İsusenal ala Buxaačuğoy loxol běği nexey: “ –Ay Bava, hun kotʼoğo bağışlainşa, kotʼoğon içan sal avatetʼun kʼətʼunbsa.”

İsusi pʼə̌tərəfluval xaçurxoy loxol pʼə̌ amdara İsusal larik zapetʼuniy. Xaçurxo oç̌alaxpʼi ganu əskʼərxon qʼoruştʼunbsay ki, şukʼkʼalen İsusa çərkʼestʼez maqʼan bay.

İsusi tʼǒğǒl Mariya qʼa İliyatun eysa. Tʼe vədine İsus hələ diristʼey. Şotʼoğoy pulmoğoxun neğe barstʼay, amma İsusen nexe: “ –Bez dərden ǒnemapanan, taynan sun-sunay qayğine bakanan.”

Tʼe arane İsusi tǒğǒl zapʼeśi sa amdaren nexe:

—          Hun ki Buxačuğoy ğarnu, tʼər baki yax çərkʼestʼa.

İsusenal şotʼo nexe:

—          Fikirmaba hikʼkʼalaxun, və̌x zu çərkʼestʼoz, və̌n bezi tʼǒğǒl bakalnan tʼe dünyane.

İsusi belxun qʼaratikənen deşibi ganxoxun pʼine śʼoroyesay, bə̌dəni loxolal hər ganu tatari irizxoney.

Birdən śʼə̌kʼene duği, t,e bayanqʼuna işiğe saki.İsusen ǵöynu běği pine:” –Ay Bava, hun kʼəlun za mər barti?” Oqʼa bakala amdarxonal kotʼo ibay şor betʼunği ki, İsusen xene çuresa. Usumloğon eçeri İsusi jomo xetʼun laxsa. İsus hatʼiya bisane. İsus biyala kʼinə unkʼo dünya śaresa: zənzələne baksa, oç̌al tʼǒpi śaresa, śʼəkʼěn duneğsa! Xaçurxoy tǒğǒl bakala əskʼərxon pis kʼîtʼunbsa, şotʼoğon qʼamıştʼunbaksa ki, həgigiyal İsusen düze nexey, həgigiyal İsus Buxačuğoy ğare, şotʼo ğörə mər əşurxone baksa.