КРЕЩЕНИЯ. НИДЖ. ЦЕРКОВЬ СВ. ЕЛИСЕЯ. 14 АВГУСТА 2016 Г.

kresheniye_082016_4

kresheniye_082016_2

kresheniye_082016_1